Vi bryr oss om dig!
Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktigt för oss i hela ridverksamheten här på Nääs.
Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och Resten av EU. För din trygghets skull vill vi därför berätta för dig om hur vi hanterar dina uppgifter i samband med ditt medlemskap i ridföreningen.
Ta gärna del av våra villkor och vår integritetspolicy. (Hur hanteras era personuppgifter hos oss? - se nedanför).
Om du skulle misstycka till någon av punkterna är du varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen.
GDPR – Nääs Ridförening och Nääs Ridskola

Nääs Ridförening är personuppgiftsansvarig för all ridverksamhet och den som ansvarar för behandling av dina personuppgifter när det gäller ditt medlemskap. De insamlade personuppgifterna kan för NÄÄS RIDFÖRENING, NÄÄS STORA STALLET AB räkning komma att behandlas av detta bolag eller ideell förening. I denna information används Nääs ridskola och Nääs Ridförening, Ungdomssektionen (US) för att beteckna den personuppgiftsansvarige för att allmänt hänvisa till ett eller flera bolag inom Nääs ridsport.

Kontakt personuppgiftsansvarig:
Styrelsen
Nääs Allé 16
448 92 Floda
Tel: 0739- 764980
info@naasridforening.se
naasridcenter@gmail.com
Dataskyddsförordningen
Nääs Ridförening månar om din integritet och behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med gällande regler. I Sverige gäller Dataskyddsförordningen och andra föreskrifter till skydd för behandling av personuppgifter. Bestämmelserna syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. En viktig del i integritetsskyddet är att informera dig om vilken behandling som görs och för vilka ändamål. Det sker genom den information du nu läser.
Personuppgifter, behandling och ändamål m.m.
Här följer information om vilka personuppgifter som behandlas samt hur och för vilka ändamål.
Former av personuppgifter
Personuppgifterna kan förekomma i många former, t.ex. skriftligen, muntligen, som bild, film- eller ljudinspelning.
Ändamål
Generellt för alla personuppgifter om dig gäller att de ska användas för elev-/deltagaradministrativa ändamål, dvs. att kunna planera, genomföra och följa upp din utbildning i enlighet med föreningslivet föreskrifter om utbildning, läroplaner, kursplaner och andra av myndigheter beslutade styrande dokument för utbildning.
Ytterligare ändamål som genomsyrar all personuppgiftsbehandling i ridverksamhetens utbildningar är att det måste gå att skapa scheman och lektionspass samt veta vilka som går utbildningen.
Personuppgifterna kan vidare behövas för det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för ridlärarna, t.ex. provscheman, planeringar, nyheter, eller deltagares inlämningar av uppgifter m.m.
Fler specifika personuppgiftsbehandlingar och ändamål med dem anges nedan.
Personliga grunduppgifter
Med personliga grunduppgifter menar vi uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga att behandla bl.a. för att kunna kommunicera effektivt med dig, på ett effektivt sätt kunna identifiera dig, sommaraktiviteter, skapa grupplistor, sköta den elev-/deltagaradministrativa verksamheten, skicka information till dig och över huvud taget kunna vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra din utbildning. Men även för att kunna ta emot och erbjuda dig plats i de olika utbildningar Nääs ridförening bedriver.
Uppgifter om antagning, reservplats och liknande
Föreningen behöver förteckna vilka som antagits, vilka som är på reservplats, om deltagande påbörjats m.m. för att det ska vara möjligt att sköta uppgiften att utbilda.
Uppgifter om specialpedagogiska insatser
I den mån ridföreningen behöver företa specialpedagogiska insatser kommer de personuppgifter behandlas som är nödvändiga för att utreda och bestämma vilka insatser som behövs och som faktiskt vidtas.
Personuppgifter i form av fotografier eller dylikt
Personuppgiftsbehandling kan undantagsvis förekomma i form av att deltagare fotograferas av personalen i syfte att dokumentera verksamheten. Något som dock kommer att såklart förutsätta frivillig medverkan, dvs. samtycke. Personuppgiftsbehandling i form av ljud- och filminspelningar kan även förekomma i undervisningssammanhang och elev-/deltagararbeten.
Uppgifter vi är skyldiga att lämna till en huvudman
Personuppgifter kan, i förekommande fall, behandlas i samband med att Nääs Ridförening informerar en kommun om att föreningen tagit emot en deltagare för att föreningen ska få ersättning från deltagarens hemkommun eller annan uppdragsgivare. Detta kan vara fallet i t ex en ansökan från föreningen om tilläggsbelopp förekommer känsliga personuppgifter om deltagaren, t.ex. uppgift om funktionsnedsättning och behov av tekniska hjälpmedel.
Samtycke
Vissa uppgifter krävs ditt samtycke som laglig grund. Om uppgifterna är känsliga och det inte finns någon annan laglig grund för att behandla dem, krävs ditt uttryckliga samtycke. Samtycket ska vara informerat och frivilligt. Om behov av samtycke finns kommer du att få möjlighet att lämna ett sådant.